Regulamin usług

1. Firma Hand Held zobowiązuje się do wykonania na rzecz klienta usług po ustaleniu konkretnego zakresu, terminu oraz wyceny zlecanych prac.
2. Roszczenia względem firmy z tytuły nienależytego wykonania usług nie przysługują klientowi, jeżeli informacje określone w punkcie 1 były niejednoznaczne i niewyczerpujące.
3. Pracownicy Hand Held wykonują usługi starannie, z poszanowaniem mienia, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klienta.
4. Do obowiązków pracowników należy: zapoznania się z informacjami koniecznymi do wykonania danej usługi, organizacja pracy oraz realizacja zlecenia w określonym przez firmę zakresie.
5. Klient zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi, m.in. udostępnienia miejsca jej wykonywania.
6. Wszystkie usługi wykonywane są przy wykorzystaniu sprzętu, maszyn i profesjonalnych środków chemicznych firmy Hand Held.
7. Firma Hand Held nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia lub niedotarcie pracowników na czas, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzenia losowego, niemożliwego do przewidzenia.
8. Klient może zgłosić reklamację, jeśli posiada zastrzeżenia do jakości wykonanych usług lub uszkodzenia mienia przez pracowników firmy.
9. Firma Hand Held posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług do kwoty gwarancyjnej 500 000zł.
10. W przypadku niejasności w zakresie spraw znajdujących się w Regulaminie usług, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu.
11. Produktem ubocznym wykonych prac są niebezpieczne odpady chemiczne, które muszą zostać odpowiednio neutralizowane. Transportem towarów niebezpiecznych zajmują sie wyspecjalizowane firmy mające odpowiednie uprawnienia ADR 

 

Kontakt

Wiadomość została wysłana
Problem z serwerem
marker
Jesteśmy tu